ผลิตภัณฑ์

โมดูลสื่อสารข้อมูล

โมดูลสื่อสารข้อมูล

โมดูลนี้ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบควบคุมอื่นๆ

โมดูลนี้สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตโดยการรวบรวมและควบคุมข้อมูลการผลิตต่างๆ

Serial Communication

โมดูลการสื่อสารที่สามารถรวบรวม แก้ไข ตรวจสอบและควบคุมข้อมูล PLC และรวบรวมข้อมูลการวัดค่าจากอุปกรณ์อื่นๆ

Serial Communication