ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นสำหรับระบบป้องกัน

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นสำหรับการใช้งานรีเลย์ป้องกัน การรวมที่เหมาะสมของอุปกรณ์ต่อพ่วงและรีเลย์ป้องกันนั้นจำเป็นสำหรับการสร้างระบบป้องกัน

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าเฟสศูนย์

อุปกรณ์สำหรับการตรวจจับกระแสไฟฟ้าเฟสศูนย์ สามารถใช้ได้กับรีเลย์ป้องกันของ MITSUBISHI เท่านั้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์มีชนิดวงแหวนและชนิดดึงออก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าเฟสศูนย์

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสศูนย์

อุปกรณ์สำหรับการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเฟสศูนย์
สามารถใช้ได้กับรีเลย์ป้องกันของ MITSUBISHI เท่านั้น

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเฟสศูนย์

ตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้า

ตัวต้านทานสำหรับจำกัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินในระบบจ่ายพลังงาน

ตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์สำรองไฟ

ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองตามระยะเวลาที่กำหนดในกรณีที่ไฟดับ โปรดใช้เมื่อใช้ไฟฟ้า AC

อุปกรณ์สำรองไฟ