Sản phẩm

Thiết bị liên quan

Thiết bị liên quan của Bộ ngắt mạch chân không - VCB và Công-tắc-tơ chân không - VMC

Thiết bị liên quan của Bộ ngắt mạch chân không và Công-tắc-tơ chân không.

Dưới đây là các thiết bị liên quan được khuyến nghị sử dụng kết hợp với VCB hoặc VMC.

Thiết bị nhả tụ điện

Máy nâng

Máy nâng được sử dụng khi VCB hoặc VMC được nối vào hoặc rút ra khỏi tủ phân phối đóng cắt. Có bốn loại máy nâng tùy theo sản phẩm được sử dụng.

Máy nâng

Tụ điện hấp thụ đột biến - Bộ triệt nhiễu CR

Tụ điện hấp thụ đột biến - Bộ triệt nhiễu CR được kết nối giữa VCB và máy phát điện hoặc động cơ điện, kết nối này giúp bảo vệ máy phát điện hoặc động cơ điện tránh bị quá điện áp thao tác.
Có ba loại sản phẩm tùy thuộc vào loại điện áp.

Tụ điện hấp thụ đột biến - Bộ triệt nhiễu CR

Bộ kiểm tra chân không

Bộ kiểm tra chân không được sử dụng khi nghiệm thu độ chân không của bộ ngắt điện chân không. Điều này giúp xác định xem độ chân không của bộ ngắt điện chân không còn hoặc không còn ở tình trạng tốt.
Có ba loại bộ kiểm tra chân không tùy thuộc vào điện áp đầu vào.

Bộ kiểm tra chân không