Sản phẩm

Trang in

Máy chủ thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lượng

Máy chủ thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lượng  EcoServer

Gửi dữ liệu quản lý ngày tháng trên Web đến EcoWebServerIII.

Sử dụng mạng nội bộ thông qua máy tính cá nhân thông dụng cùng với EcoWebServerIII.
EcoWebServerIII tạo ra nhiều hệ thống "Trực quan hóa quản lý năng lượng" và hỗ trợ hoạt động tiết kiệm năng lượng của bạn.

Máy chủ thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lượng - EcoWebServer III

Trực quan hóa dữ liệu đã đo được từ các dụng cụ hỗ trợ tiết kiệm năng lượng do Mitsubishi Electric sản xuất.

Máy chủ thu thập dữ liệu tiết kiệm năng lượng