Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

MC Works64

MC Works64

MC Works64 là ứng dụng SCADA 64-bit hiện đại trang bị Đồ họa 3D.

Tạo các màn hình đồ họa 3D đầy thuyết phục, trong đó hình ảnh có thể được xem theo thời gian thực từ các góc độ khác nhau. Người vận hành có thể nắm bắt chính xác tình trạng thiết bị.

MC AppBuilder

Tự động tạo các thành phần màn hình, cài đặt thẻ OPC, và các dự án GX Works2.
Việc thiết kế dễ dàng sẽ giúp tránh được các lỗi do thông tin cài đặt thẻ không phù hợp, v.v...

MC AppBuilder
đầu trang