Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun rẽ nhánh/mở rộng

Mô-đun rẽ nhánh/mở rộng

Module này cho phép hệ thống được mở rộng để phù hợp với kích thước cơ sở sản xuất của bạn.

Bằng cách sử dụng mô-đun rẽ nhánh/mở rộng, có thể gắn tối đa 40 mô-đun với ba khối mở rộng.

Mô-đun rẽ nhánh

Mô-đun rẽ nhánh.

Mô-đun rẽ nhánh

Mô-đun mở rộng

Mô-đun mở rộng.

Mô-đun mở rộng
đầu trang