Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Bộ điều khiển khả trình MELSEC

Sê-ri MELSEC

Sê-ri DMELSEC đưa công nghệ điều khiển lên một tầm mức mới.

Các PLC Sê-ri MELSEC luôn luôn đáp ứng nhu cầu hệ thống của bạn và nhiều hơn nữa, bằng việc
đưa ra một điều gì đó cho mọi hệ thống điều khiển tương lai.
Những giải pháp tăng cường được công nhận bởi dòng sản phẩm PLC đa dạng và các hệ thống
mạng.

Danh sách sản phẩm

đầu trang