Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun chuyển tiếp an toàn

Mô-đun chuyển tiếp an toàn

Để điều khiển an toàn quy mô nhỏ! Dễ dàng thêm mạch an toàn vào Sê-ri MELSEC-Q mà không cần chương trình.

Mô-đun này rất hoàn hảo để điều khiển an toàn cho quy mô nhỏ. Mặc dù việc cài đặt rất đơn giản, nó rất hiệu quả trong việc hỗ trợ mở rộng sau này cũng như lựa chọn dừng toàn bộ/dừng một phần.

Mô-đun chuyển tiếp an toàn Sê-ri Q

Mô-đun chuyển tiếp an toàn dùng để gắn trên thiết bị cơ sở Sê-ri MELSEC-Q.

Mô-đun chuyển tiếp an toàn Sê-ri Q

Mô-đun chuyển tiếp an toàn CC-Link

Mô-đun chuyển tiếp an toàn CC-Link dùng để tạo cấu trúc hệ thống an toàn bằng CC-Link.

Mô-đun chuyển tiếp an toàn CC-Link

Mô-đun chuyển tiếp an toàn mở rộng

Mô-đun chuyển tiếp an toàn mở rộng có khả năng mở rộng lên đến ba mô-đun chuyển tiếp an toàn cơ bản cho Sê-ri Q và CC-Link.

Mô-đun chuyển tiếp an toàn mở rộng
đầu trang