Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun bộ đếm

Mô-đun bộ đếm

Đếm xung nhịp tốc độ cao rất dễ dàng và chính xác bằng mô-đun này.

Một loạt các phép đo xung nhịp, bao gồm việc điều khiển tốc độ máy gia công, đều được hỗ trợ.

Bộ đếm tốc độ cao

Một loạt các phép đo xung nhịp được hỗ trợ. Trong đó bao gồm việc đo chiều dài vật gia công cho nhiều loại thiết bị vận chuyển và máy gia công khác nhau, cũng như điều khiển việc vận chuyển và tốc độ gia công.

Bộ đếm tốc độ cao
đầu trang