Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Bộ điều khiển an toàn

Bộ điều khiển an toàn

Dành cho điều khiển an toàn quy mô từ nhỏ đến vừa! Dễ dàng lập trình một mạch an toàn chỉ bằng các khối chức năng.

Bộ điều khiển an toàn này phù hợp với các Tiêu chuẩn An toàn "ISO 13849-1 Ple" và "IEC 61508 SIL3", cũng như hoàn hảo cho việc điều khiển an toàn của các thiết bị và hệ thống loại độc lập.

Mô-đun CPU

Mô-đun CPU được thiết kế đặc biệt cho hệ thống an toàn "MELSEC-WS".

Mô-đun CPU

Mô-đun I/O an toàn

Mô-đun đầu và/đầu ra an toàn được thiết kế đặc biệt cho hệ thống an toàn "MELSEC-WS".

Mô-đun I/O an toàn

Mạng

Mô-đun giao tiếp mạng được thiết kế đặc biệt cho hệ thống an toàn "MELSEC-WS".

Mạng
đầu trang