Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun thông tin

Mô-đun thông tin

Module này cho phép trao đổi thông tin với máy chủ hệ thống điều khiển.

Mô-đun này hỗ trợ sản xuất tối ưu hóa bằng cách thu thập và điều khiển nhiều thông tin sản xuất khác nhau.

Giao tiếp nối tiếp

Sử dụng mô-đun giao tiếp nối tiếp này để thu thập, chỉnh sửa, theo dõi và điều khiển dữ liệu PLC, và để thu thập dữ liệu đo lường, v.v...

Giao tiếp nối tiếp
đầu trang