Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

GT SoftGOT

Phần mềm HMI cho GOT2000 và GOT1000.

Biến máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng của bạn thành GOT.

GT SoftGOT là một phần mềm HMI, trong đó cho phép các chức năng GOT vận hành trên một máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng.
Phần mềm này kết nối với nhiều loại thiết bị khác nhau, chẳng hạn như các PLC Mitsubishi, và cho phép giám sát thiết bị giống như GOT2000 và GOT1000.

GT SoftGOT2000

Phần mềm HMI cho phép các chức năng GOT2000 vận hành trên một máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng.

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT1000

Phần mềm HMI cho phép các chức năng GOT1000 vận hành trên một máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng.

GT SoftGOT1000
đầu trang