Hỗ trợ

Trang in

Công cụ hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ thiết thực rất hữu ích cho các nhân viên tại địa phương và nhân viên đảm trách chức vụ tại nước ngoài hoặc đi công tác ở nước ngoài. Vui lòng sử dụng các công cụ này để đào tạo và nâng cao năng lực kỹ thuật cho các kỹ sư và nhân viên mới, và giao tiếp dễ dàng với nhân viên tại địa phương.

Sản phẩm phụ Mô tả
Từ điển thuật ngữ FA * • Tiếng Nhật sang Tiếng Anh/Tiếng Việt
• Tiếng Việt sang Tiếng Anh/Tiếng Nhật
Và các ngôn ngữ khác.
Bảng thuật ngữ FA * • Tiếng Việt
• Tiếng Nhật sang Tiếng Việt
Và các ngôn ngữ khác.
• Tiếng Anh
• Tiếng Nhật sang Tiếng Anh
Và các ngôn ngữ khác.
Tập hợp các cụm từ sử dụng tại nơi sản xuất sản phẩm FA * • Tiếng Nhật sang Tiếng Việt
• Tiếng Nhật sang Tiếng Anh
Và các ngôn ngữ khác.

* Chuyển đến trang web FA Mitsubishi Electric toàn cầu.