Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Rơ le bảo vệ - Sê-ri MELPRO-D

Rơ le bảo vệ - Sê-ri MELPRO-D

Hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình tự động hóa phân phối điện cùng sê-ri MELPRO-D.

Rơ le gọn nhẹ đa chủng loại thuộc sê-ri MELPRO-D có chứa các yếu tố cần thiết để bảo vệ các cơ sở mạng phân phối điện siêu cao áp/cao áp và các thiết bị như bộ biến đổi, máy phát điện, động cơ, v.v... Có thể kết nối sê-ri MELPRO-D với hệ thống theo dõi giám sát bằng cách áp dụng chức năng truyền thông (CC-Link).

Rơ le bảo vệ quá dòng

Dòng sản phẩm này cung cấp OCR từ loại một pha đến ba pha, trong đó loại ba pha có chức năng bảo vệ chạm đất. Thích hợp để bảo vệ quá dòng cho nhiều hệ thống nối đất khác nhau trong mạng lưới điện.

Rơ le bảo vệ quá dòng Sê-ri MELPRO-D

Rơ le bảo vệ điện áp

Dòng sản phẩm này cung cấp các bộ thiết bị có chứa các yếu tố cần thiết để bảo vệ điện áp dưới định mức, điện áp quá định mức và điện áp quá định mức chạm đất.
Thích hợp để bảo vệ thanh dẫn phân phối, v.v...

Rơ le bảo vệ điện áp Sê-ri MELPRO-D

Rơ le bảo vệ bộ tiếp liệu

Dòng sản phẩm này cung cấp bộ thiết bị có thể bảo vệ quá dòng và chạm đất cần thiết để bảo vệ bộ tiếp liệu của hệ thống điện không nối đất. Chỉ cần một bộ thiết bị là có thể bảo vệ bộ tiếp liệu.

Rơ le bảo vệ bộ tiếp liệu Sê-ri MELPRO-D

Rơ le so lệch không cân xứng để bảo vệ Bộ biến đổi

Rơ le so lệch không cân xứng để bảo vệ bộ biến đổi. Thích hợp để kết nối với nhiều loại bộ biến đổi.

Rơ le so lệch không cân xứng Sê-ri MELPRO-D để bảo vệ Bộ biến đổi

Rơ le bảo vệ động cơ

Dòng sản phẩm này cung cấp các bộ thiết bị có chứa các yếu tố cần thiết để bảo vệ động cơ.

Rơ le bảo vệ động cơ Sê-ri MELPRO-D

Rơ le bảo vệ liên kết hệ thống

Dòng sản phẩm này cung cấp các bộ thiết bị có chứa các yếu tố cần thiết để bảo vệ liên kết hệ thống.

Rơ le bảo vệ liên kết hệ thống Sê-ri MELPRO-D

Rơ le bảo vệ máy phát điện

Dòng sản phẩm này cung cấp các bộ thiết bị có chứa các yếu tố cần thiết để bảo vệ máy phát điện.

Rơ le bảo vệ máy phát điện Sê-ri MELPRO-D
đầu trang