Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Rơ le bảo vệ - Sê-ri MELPRO-S

Rơ le bảo vệ - Sê-ri MELPRO-S

Sê-ri MELPRO-S nhỏ gọn.

Rơ le bảo vệ thích hợp cho các cơ sở phát điện năng lượng mặt trời.
Có thể tạo ra hệ thống bảo vệ thích hợp nhất trong điều kiện liên kết khác nhau (yếu tố bảo vệ (điện áp quá định mức chạm đất/công suất ngược) và điều kiện điện phụ trợ (dành cho AC/DC110V hoặc DC24V).

Rơ le bảo vệ quá dòng

Dòng sản phẩm này cung cấp OCR ba pha và bảo vệ chạm đất.

Rơ le bảo vệ quá dòng Sê-ri MELPRO-S

Rơ le bảo vệ điện áp

Dòng sản phẩm này giúp bảo vệ điện áp dưới định mức, điện áp quá định mức và điện áp quá định mức chạm đất.
Thích hợp để bảo vệ thanh dẫn phân phối.

Rơ le bảo vệ điện áp Sê-ri MELPRO-S
đầu trang