Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์สนับสนุนเซอร์โว

ซอฟต์แวร์การตั้งค่าและซอฟต์แวร์การเลือกกำลัง

ขนาดมอเตอร์, ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเริ่มต้นและการปรับเซอร์โว

การปรับ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์, การอ่านหรือการเขียนพารามิเตอร์และการทดสอบด้วยซอฟต์แวร์การตั้งค่าสามารถดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ง่ายๆ พร้อมกับมีซอฟต์แวร์การเลือกกำลังฟรีให้ด้วย

MR Configurator2

การตั้งค่าวงจรขยายเซอร์โวสามารถดำเนินการโดยเพียงปฏิบัติตามหน้าจอคำแนะนำ

MR Configurator2

MR Configurator

ซอฟต์แวร์การตั้งค่าจะใช้สำหรับการปรับแต่ง การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การอ่านหรือการเขียนพารามิเตอร์ของระบบเซอร์โว

MR Configurator

ซอฟต์แวร์การเลือกขนาดมอเตอร์

ขนาดของมอเตอร์เซอร์โวสามารถเลือกโดยใช้ซอฟต์แวร์การเลือกกำลัง (โปรแกรมฟรี) ด้วยการป้อนข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักร

ซอฟต์แวร์การเลือกขนาดมอเตอร์
ขึ้นด้านบน