Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า EDM

เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า: สามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้งานมานานหรือผู้ที่ใช้งานครั้งแรก  Die Sinking EDM และ Wire-cut EDM ของ Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่มีความเร็วสูงและมีความแม่นยำสูง  นอกเหนือจากการทำแม่พิมพ์ ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการผลิตชิ้นส่วนที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมไอทีและอากาศยาน

Mitsubishi Electric EDM เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานง่ายและมีความสำคัญสำหรับงานแม่พิมพ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง

Die Sinking EDM และ Wire-cut EDM ของ Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูง
นอกเหนือจากการทำแม่พิมพ์ ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการผลิตชิ้นส่วนที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมไอทีและอากาศยาน

โปรดดูเว็บไซต์ของ MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. สำหรับรายละเอียด

รายการผลิตภัณฑ์

ขึ้นด้านบน