Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

EDM khoan lỗ nhỏ

EDM lỗ nhỏ: Gia công lỗ nhỏ thay đổi từ khoan sang gia công phóng điện. Ý tưởng mới về EDM lỗ nhỏ đang mở rộng ra các ngành chế tạo các bộ phận

Gia công lỗ nhỏ chuyển đổi từ khoan sang gia công phóng điện.

Ý tưởng mới về EDM lỗ nhỏ đang mở rộng ra các ngành chế tạo các bộ phận.

RH3525

EDM lỗ nhỏ thông thường dùng để gia công ban đầu cho các lỗ và bộ phận.

RH (RH3525)
đầu trang