Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

เซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลการประหยัดพลังงาน

เซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลการประหยัดพลังงาน EcoServer

จัดการข้อมูลบนเว็บกับ EcoWebServerIII

โดยใช้อินทราเน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปผ่าน EcoWebServerIII ซึ่ง EcoWebServerIII ทำให้สามารถใช้ระบบ "การแสดงผลการจัดการพลังงาน" และสนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงาน

เซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลการประหยัดพลังงาน - EcoWebServer III

การแสดงผลข้อมูลที่วัดได้จากอุปกรณ์สนับสนุนการประหยัดพลังงานที่ผลิตโดย Mitsubishi Electric

เซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลการประหยัดพลังงาน
ขึ้นด้านบน