Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

รีเลย์ป้องกันมอเตอร์

รีเลย์ป้องกันมอเตอร์

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่ป้องกันไม่ให้มอเตอร์ไหม้

สามารถใช้ป้องกันไม่ให้มอเตอร์ไหม้ระหว่างโอเวอร์โหลดหรือตัวหมุนล็อค และยังมีข้อมูลจำเพาะที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานต่างๆ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโอเวอร์โหลดและการสูญเสียเฟส ช่วงรอเวลา การเชื่อมต่อเร็ว ฯลฯ

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่ไม่มีการป้องกันการสูญเสียเฟส

ป้องกันไม่ให้มอเตอร์โอเวอร์โหลดและตัวหมุนล็อค ช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
รุ่นมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานของญี่ปุ่นและมาตรฐานสากลต่างๆ

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่ไม่มีการป้องกันการสูญเสียเฟส

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่มีการป้องกันการสูญเสียเฟส

ใช้รีเลย์ 3 ขั้วและป้องกันไม่ให้มอเตอร์โอเวอร์โหลด ตัวหมุนล็อค และการสูญเสียเฟส

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่มีการป้องกันการสูญเสียเฟส

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่มีรีแอคเตอร์อิ่มตัว

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่มีรีแอคเตอร์อิ่มตัว
สามารถใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีเวลาเริ่มต้นระบบนาน

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่มีรีแอคเตอร์อิ่มตัว

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์แบบควิกทริป

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่มีเวลาเริ่มต้นระบบสั้นกว่ารุ่นมาตรฐาน
สามารถใช้สำหรับมอเตอร์ที่ใช้เวลาสั้นในการทำความร้อน

เทอร์มัลโอเวอร์โหลดรีเลย์แบบควิกทริป
ขึ้นด้านบน